Yogastudio Jade in Winschoten    

Vind de balans van lichaam en geest!

De studio is definitief gesloten vanaf 01-05-2021

Lidmaatschap bij Yogastudio Jade

De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier correct ingevuld (incl. handtekening van de deelnemer en datum). De datum van ondertekenen is tegelijkertijd datum van inschrijving.

Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yogastudio Jade zich het recht voor diegene de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Yogastudio Jade behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Yogastudio Jade vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. Yogastudio Jade beslist of toegang mogelijk is of niet.

Ook is Yogastudio Jade niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren ten allen tijde waardevolle spullen thuis te laten. Mobiele telefoons thuislaten of in ieder geval geheel uitzetten. Er zijn kluisjes aanwezig!

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).

De lessen zijn gebaseerd op 44 weken per jaar (meestal meer), derhalve gemiddeld 11 betalende maanden. De maand augustus wordt niet als lesmaand gerekend.

Vanaf 1 april 2019 gelden de volgende tarieven, deze worden na het ondertekenen van het inschrijfformulier maandelijks van de rekening afgeschreven. 

introductie les: gratis

1 les per week € 29,95 per maand

onbeperkt = € 50 per maand

Losse les = € 12,50 per keer

Stempelkaart = € 42,50 (5 lessen, half jaar geldig) 

Yogastudio Jade werkt uitsluitend met automatisch incasso van lesgelden.

Lesgeld wordt maandelijks afgeschreven aan het einde van betreffende kalendermaand betreffende het lesgeld van die maand.

De eerste proefles is gratis en niet bindend. Bij verdere deelname is inschrijving verplicht.

Het inschrijfformulier en de machtiging worden voor of na de tweede les ingevuld. Het inschrijfformulier en de machtiging die worden afgegeven of geretourneerd aan ons is bindend.

De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De deelnemer ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de deelnemer uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden.

Het lesgeld kan worden aangepast. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurd meestal in de maand januari. Mocht de deelnemer het hier niet mee eens zijn, dan mag per direct het lidmaatschap worden beëindigd. Hier hoeft dan geen rekening met de normale opzegtermijn te worden gehouden.

Tevens voldoet de studio aan de privacywet en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.